Algemene voorwaarden ICE MOUNTAIN ADVENTURE PARK

Artikel 1. Definities 
1.1 IMAP = Ice Mountain Adventure Park N.V. & Moorea B.V.B.A & Snowevents N.V. gevestigd te Capellestraat 16, 7780 te Komen
1.2 Gebouw: alle door IMAP in eigendom en/of gebruik zijnde gebouwen ter uitoefening van haar dienstverlening. 
1.3 Terrein: alle door IMAP in eigendom en gebruik zijnde terreinen ter uitoefening van haar dienstverlening. 
1.4 Personeel: alle natuurlijke personen met een wettelijke arbeidsovereenkomst met IMAP. 
1.5 Klanten: alle contractspartners, bezoekers, afnemers van producten en/of diensten zowel natuurlijke personen, privaat- en/of publiekrechtelijke rechtspersonen of organisaties en vennootschappen en samenwerkingsverbanden in de ruimste zin van het woord, zoals maatschappen en commanditaire vennootschappen.
1.6 Reservering: een overeenkomst (zowel mondeling als schriftelijk) tussen IMAP en een klant terzake door IMAP te leveren horeca- of sport- gerelateerde diensten. 
1.7 Reserveringswaarde: de totale omzetverwachting van IMAP inclusief toeristenbelastingen en B.T.W. ter zake een met de klant gesloten reservering, welke gebaseerd is op de binnen IMAP geldende gemiddelde tarieven. 
1.8 No-show: het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van een reservering te verstrekken dienst. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes, reserveringen, overeenkomsten en aangeboden diensten en producten die worden aangegaan met of afgenomen van IMAP. 
2.2 Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden welke bij het aangaan van een overeenkomst, het maken van een reservering of het afnemen van een product of dienst worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan. 

Artikel 3. Klachten 
3.1 IMAP beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachten overeenkomstig deze procedure. Een klant kan zich wenden tot de receptie van IMAP om kennis te nemen van de klachtenprocedure. 
3.2 Klanten dienen klachten, in welke vorm dan ook, zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de gebreken zijn geconstateerd - bij de receptie van IMAP te melden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 
3.3 Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest. 
3.4 IMAP beantwoordt de door de klant bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanuit de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt IMAP per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid van IMAP
4.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover IMAP ter zake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen. 
4.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4.6 en 4.7 is IMAP nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van IMAP. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door IMAP bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. 
4.3 In geen enkel geval is IMAP gehouden een hoger bedrag aan schade te betalen dan: - de reserveringswaarde of, indien dat meer is; - het door de verzekeraar van IMAP aan IMAP ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; - de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
4.4 Voor schade aan of met voertuigen van de klant is IMAP nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van IMAP. 
4.5 IMAP is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan IMAP houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van IMAP staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van IMAP. 
4.6 Indien voor de klant aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 8.4 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is IMAP verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen. 
4.7 Indien IMAP goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat IMAP daarvoor enige vergoeding bedingt, is IMAP nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij IMAP opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van IMAP.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van klant 
De klant is aansprakelijk voor alle schade die voor IMAP en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 6. Gevonden voorwerpen 
6.1 Op het terrein en in het gebouw van IMAP verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de klant worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij IMAP te worden ingeleverd. Algemene voorwaarden 
6.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen drie jaar na de inlevering daarvan bij IMAP heeft gemeld, verkrijgt IMAP het eigendom. Indien IMAP bij de gemeente aangifte van de vondst doet, zal het gevondene binnen een termijn van 1 jaar na de inlevering daarvan bij IMAP, eigendom van IMAP worden. 
6.3 Indien IMAP door de klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de klant. IMAP is nimmer tot toezending verplicht.